TICHETE PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL ÎN VALOARE DE 500 LEI

Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educațional

Ordonanța de urgenta nr. 133/2020, cu completările si modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar si gimnazial,

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Materialele școlare ce pot fi achiziționate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventării scolii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in scoli si grădinițe, precum si articole de vestimentație necesare frecventării scolii si grădiniței.

Beneficiarii tichetelor de 500 de lei

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei si se înregistrează, împreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea școlara,

Elevii înscriși in învățământul de stat, primar si gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabilește ca pot beneficia de acest sprijin elevii care se afla in întreținere familiilor al căror venit  net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2022, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (1.275 lei).
Condiții pentru acordarea tichetelor sociale

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații suplimentare pentru familiile cu copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi si studenți acordate în condițiile legii, precum si ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum și veniturile care se pot obține din valorificarea bunurilor respective 

Acte necesare :

  • cerere tip ;
  • copii BI/CI părinți ;
  • copii certificate naștere ceilalți membrii ai familiei ( pe fiecare copie se scrie “ conform cu originalul” si se semnează de către cel care le verifica);
  • adeverința cu salariul net pe luna iulie 2022 /cupoane pensie/șomaj, pentru elevi(cls preg. – a VIII-a);
  • adeverința cu salariul net pe luna august 2022/cupoane pensie/șomaj, pentru preșcolari;
  • adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie/august 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;
  • declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;
  • cupoane alocație pe luna iulie, august 2022;
  • declarație la notariat ca nu au venituri ( pentru pers. care nu au serviciu);
  • copie hotărâre încredințare minor , in cazul in care părinții sunt divorțați.

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei si se depun, împreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul, in termen de 5 zile de la data începerii cursurilor școlare, cf Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L 126/2002 (5-9 septembrie2022 pentru anul școlar 2022-2023).

2. RECHIZITE ȘCOLARE

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară* ( cf. Art.1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordonanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare)

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, îndemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arende, chirii, acordate în condițiile legii ( cf. Art.3 și 4 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordonanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare),

În luna iulie 2022 salariul de bază minim brut pe țară a fost de 2550 de lei, deci venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, poate fi de maximum 1.275,00 lei.

 Acte necesare:

– cerere;

– copie certificate de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere;

– copie carte de identitate părinți/ tutore legal;

– adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;

– adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2022, pentru ambii părinți;

– declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază

– declarație notarială pentru cei care nu realizează venituri;

– copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

– hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul);

Cererile pentru stabilirea si acordarea rechizitelor se întocmesc de reprezentantul

familiei si se depun, împreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul, in termen de 5 zile de la data începerii cursurilor școlare, cf Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L 126/2002 (5-9 septembrie2022  pentru anul școlar 2022-2023).

Linkuri site

Contact

Telefon:

E-mail: exemplu@email.ro

Orar:

Com. Cizer nr.

©horeacizer.ro 2021  –  all rights reserved  / site created by – TT